Bài viết theo tháng: December 2016

Hoa sứ

Kỹ thuật trồng hoa sứ toàn tập

Có cây hoa sứ ấy, mỗi lần đi ngang qua, đều nhặt lên 1 cái hoa, ngửi dọc đường đi bộ về, để trên bàn học, cho đến khi hoa héo tàn, mùi thanh thoát nhẹ nhàng, bỗng, dấy lên, nhiều kỉ …